วันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

เรียนอย่างมีความสุข

ถ้าจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และเกิดความรักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนมีความสุข และเมื่อมีความสุขก็จะมีการหลั่งสารเคมีในสมอง เช่น โดปามีน นอร์เอพิเนฟริน ที่ทำให้มีความสุข ซึ่งจะไปเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ในสมอง

ถ้ามีการสอนแบบเป็นเรื่องราวหรือแบบบูรณาการหรือการทำแผนที่ความคิด โดยการเชื่อมโยงเรื่องราวหรือแนวคิดโดยการใช้แผนภูมิ ใช้สี ใช้ภาพ ใช้คำหลักหรือใช้การบันทึกย่อ ให้สมองได้เห็นภาพความเชื่อมโยงของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงในชีวิต จะทำให้ผู้เรียนจำได้และสนุกที่จะได้เรียนรู้มากขึ้น หรือถ้าจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถของผู้เรียน กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ และเกิดความรักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ จะทำให้ผู้เรียนมีความสุข และเมื่อมีความสุขก็จะมีการหลั่งสารเคมีในสมอง เช่น โดปามีน นอร์เอพิเนฟริน ที่ทำให้มีความสุข ซึ่งจะไปเพิ่มกระบวนการเรียนรู้ในสมองนั่นเอง
                ดังนั้น จึงสามารถเขียนเป็นความสัมพันธ์ของสารเคมีในสมองและการเรียนรู้ได้ดังนี้
การเรียนรู้อย่างมีความสุข
·         จัดการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ เกิดความรักในสิ่งที่กำลังเรียนรู้
·         จัดการเรียนรู้ที่สนุก ประทับใจผู้เรียน มีเรื่องอารมณ์ [ด้านบวก] เข้ามาเกี่ยวข้อง
·         จัดการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด การลงมือกระทำกิจกรรม
·         จัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเชื่อมโยงเรื่องราวและแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความเป็นจริงของชีวิต
·         นำการเคลื่อนไหว การออกกำลังกาย ดนตรี ศิลปะ เข้ามาผสมผสานการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มีความสุข

จะส่งผลให้....
สมอง หลั่งสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับความสุข เช่น โดปามีน นอร์เอพิเนฟริน และเอนดอร์ฟิน และสารเคมีที่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา และการเรียนรู้ เช่น อะเซทิลโคลิน และเซโรโตนิน 

ซึ่งมีผลต่ออารมณ์คือ.....
เกิดความสุขในการเรียนรู้ 

มีผลต่อสติปัญญา คือ ......
สมองตื่นตัวที่จะเรียนรู้

 และมีผลต่อพฤติกรรม.....
·         เกิดความอยากรู้ กระตือรือร้น สนใจไขว่คว้าอยากที่จะรู้
·         สนุกที่จะได้เรียนรู้
·         เกิดพลังที่จะทำสิ่งต่างๆ เรียนรู้สิ่งต่างๆ
·         จำได้ในสิ่งที่เรียนรู้

 ซึ่งส่งผลให้ ประสิทธิภาพในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น...

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น